ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.bodoandi.com honlap üzemeltetője Bodó Andrea Edit egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató), aki a szolgálatatásainak megfelelő tájékoztatására, tudásának és egyéb információk megosztására hozta létre a honlapot.

A honlapon olvasható tartalom a tulajdonát képezik, azok csak előzetes, írásos engedélyével másolhatok, sokszorosíthatók, oszthatók – a forrás konkrét megjelölésével.

A honlapra látogatók (továbbiakban Felhasználók), regisztrálhatnak a hírlevélre, a megadott telefonszámon és email címen felvehetik a kapcsolatot a Szolgáltatóval, melynek kapcsán felmerülő adatokat az a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja.

A Szolgáltató az adatok kezelésével összefüggésben ezuton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, azok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint vállalja, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalomjegyzéke:

-adatkezelő adatai

-adatkezelés célja

-adatkezelés jogalapja

-adatkezelési alapelvek

-adatkezelés időtartama

-a kezelt adatok köre

-adatkezelés alapjai

-közreműködő Adatfeldolgozók felsorolása

-weblap látogainak adatai

-cookie-ismertető

-hírlevél feliratkozás

-az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás,adatfeldolgozás

-adatbiztonság

-felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

-e-mail címek felhasználása

-egyéb rendelkezések

rtelmező rendelkezések

Az adatkezelő adatai:

Neve: Bodó Andrea Edit egyéni vállalkozó

Székhelye: Bp. 1102 Kőrösi Csoma Sándor út 27. IX. 79.,

telephely: Bp. 1149 Pillangó park 12/d fszt.,

Elérhetősége: Bp. 1149 Pillangó park 12/b.

Postacíme: Bp. 1101 Albertirsai út 4/b fszt 4.

Elektronikus levelezési címe: info@bodoandi.com

Adószáma: 64364148-1-42

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerület

A kapcsolattartó neve: Bodó Andrea Edit

Telefonszáma: +36-30/9426851

A telefonszám hívható munkanapokon: 8:00-17:00

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-115725/2017.

A tárhely szolgáltató neve: EZIT Kft. (Bp. 1132 Victor Hugo u. 18-22. V/5021)

Tel.: +36 1 700 40 30 + Web: www.ezit.hu

Az adatkezelés célja

A honlapon tájékozódó Felhasználó az elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges feltételekről olvashat, melyhez nincs szükség semmilyen adatrögzítésre, de a honlap látogatottságának elemzésére a Google Analytics szolgáltatás van használatban, amely az erre felhasznált adatokat 14 hónapig őrzi meg, vagy az e-mailben jelzett törlési igény esetén 1 hónapon belül a Szolgáltató törli azokat.

A Google Analytics cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A hírlevélre való feliratkozás a megfelelő rubrikák kitöltése után, az Adatvédelmi nyilatkozat és az önkéntes hozzájárulás a hírlevél küldésére jelölő négyzetek kipipálása után történik meg. Az így rögzített adatokat a hírlevélküldő rendszer tárolja visszavonásig, melyet a leiratkozó lehetőségre kattintva vagy e-mailben jelezve a szándékot, előbbi esetben azonnal, utóbbi esetben 1 hónapon belül történik meg.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség azt terheli, aki az email címet regisztrálta.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató a hatályos törvények rendelkezéseit maradéktalanul betartva kiemelt figyelmet fordít az adatkezelés során az adatok védelmére.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulása a fent leírt időtartamok lejártáig, vagy kérésére visszavonásig.

A Felhasználó kiskorú nem lehet.

A jelen szalyzat a követkehatályos jogszalyok alapján került kialakításra:

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről

2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatszolgáltatás törvény, önkéntes hozzájárulás, valamint az adatvédelmi irányelvek pontja alapján történik.

Adatkezelési alapelvek

Szelyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott rben helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Szelyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvasulásához elengedhetetlen, a cél erésére alkalmas, csak a cél megvasulásához szükséges mérkben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthak, valamint a különböző adatkezesek akkor kapcsolhak össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Szelyes adat az országból az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezevagy adatfeldolgorészére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá– járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezese, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfeleszintű védelme.

Köteleadatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelenadatok rét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezeszemélyét az adatkezest elrendetörvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből az adatok rének kifejezett megjelölésével elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat eseben írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszerepse során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekinteben.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeséhez vahozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban tött szerződés kereben is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezese szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgoigénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait ha törvény kivételt nem tesz

az adatkezeshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart, mely a Felhasználó kérésére bármikor sor kerülhet.

A Google Analytics rendszer automatikusan 14 hónapig őrzi az elemzésnél használt adatokat, vagy a Felhasználó kérésére 1 hónapon belüli törlés történik.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt adatok köre

Technikai adatok: a Honlap használata során a Google Analytics technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatokat a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Az adatkezelés alapjai

Az Adatkezea tevékenységei során a személyes adatok kezese minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Közreműködő Adatfeldolgozók felsorolása

Az Adatkezetevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Név: könyvelő

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Továbbított adatok köre: Ügyfél neve, telefonszáma, email címe,

Az adattovábbítás célja: könyvelés

Név: OTP bank

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Továbbított adatok köre: Ügyfél neve, telefonszáma, email címe,

Az adattovábbítás célja: számlázás

Név: Coachok

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Továbbított adatok köre: Ügyfél neve, telefonszáma, email címe,

Az adattovábbítás célja: coach órák gyűjtése, igazolás

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Továbbított adatok köre: Ügyfél neve, telefonszáma, email címe,

Az adattovábbítás célja

Név: Google Inc. végzi

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Továbbított adatok köre:

Az adattovábbítás célja: webanalitikai elemzések

A weblap látogainak adatai

Az Adatkezeaz általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP mét, sem s

személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal webanalitikai mérések céljából független, webanalitikai cég által üzemeltetett szolgáltatást vesz igénybe, ami személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a

Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás

keretében.

Az Adatkezea Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing

hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltak cookie-k, webes jelzők és hasonló technogiák használatával

gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezeweboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereptovábbi weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehek meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi erhetőségeken olvasható:

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Cookie-ismertető

Tudtommal nem használok cookie-kat, hiszen csak a Google Analytics működik a honlap hátterében.

Mégis szeretnék egy ismertetőt csatolni a cookikról:

Ezeket arra használják, hogy megtudják, járt-e már korábban az adott honlapon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaik érdeklik leginkább. Általában személy szerint nem tudják, és nem is szándékoznak ezen információk alapján beazonosítani Önt.

Van lehetősége ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban így nem tudják garantálni, hogy honlapjukonk minden szolgáltatást megfelelően tud majd használni.

Mik azok a cookie-k (sütik)?
Ha egy weboldalra látogat, az adott honlap a számítógépén vagy mobilján, illetve tabletjén kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudja megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevét, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát.

Általában kétfajta cookie-t használnak:

Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészése végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőjének alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor a kiszolgáló felismerje Önt. Nem a neve, hanem a számítógépének „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

(A Szolgáltató honlapjára is érvényesek ezek)
Google Analytics

Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Facebook.com

Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hírlevél feliratkozás

A feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

-keresztnév

-email cím

A feliratkozás csak abban az esetben történik meg, ha önkéntes alapon bejelölésre kerül az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása és a Hozzájárulás a hírlevél küldéséhez szolgáló dobozok.

A feliratkozás két lépcsős, így a fenti művelet után egy visszaigazoló email kerül kiküldésre a fent megadott címre, melyben egy kattintható véglegesítéssel lesz teljes a regisztráció.

A hírlevélre feliratkozó Felhasználó csak saját, a Szolgáltató által szerkesztett hírlevelet kap.

Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó címét harmadik személynek nem adja ki.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át.

A honlap informatikai rendszerének üzemeltetésére, az elszámolások rendezésére Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe. (pl. informatikai rendszer-üzemeltető, könyvelő, stb.)

Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken től a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, megőrzése során.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt és rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Továbbá jogosult az adatai törlésének kérésére a fent megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és arról, hogy ki és milyen célból kapják vagy kaptk meg az adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni, amit Szolgáltató a lehető leghamarabb, de maximum 30 nap alatt elvégez és ez esetben azon nem lesznek újra helyreállíthatók.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Adatai módosítását, törlését kérheti levélben a 1101 Bp. Albertirsai út 4/b fszt 4. címre

küldve, vagy elektronikus úton az info@bodoandi.com email címre küldött levélben.

Ugyanezen úton bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt adatok köréről. A tájékoztatást 30 napon

belül írásban, díjmentesen kapja.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Bodó Andrea Edit

e-mail: info@bodoandi.com

Telefonszám: +36-30/9426851

Az esetleges felmerülő problémákat elsősorban tárgyalással igyekeznek rendezni, aminek nem megtörténte esetén a Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Bp. Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint a lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

(jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés).

Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) segítségét is (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (hírlevél) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Hírlevelek kiküldésére szolgál, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail tárolására.

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Értelmező rendelkezések

Szalyzatunkban az adatvédelmi szakkifejesek a követkejelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatko

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig merzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül

vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziogiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényealapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfeletájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyesét adja a vonatkoszemélyes adat – teljes rű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezesét kifogásolja, és az adatkezelés

megszüntetését, illetve a kezelt adat törsét kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkeszervezet, aki vagy amely önállóan vagy sokkal együtt az adat kezesének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkodöntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárásl függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerese, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdese, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,

zárolása, törse és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy kép– felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők

rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatrlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezesének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordoteljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerl és eszközl, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkeszervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszaly rendelkese alapján tött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes

s állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között trejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezese vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatvédelmi szabályzat 2018. május 1. napjától hatályos.

Kelt: Budapest, 2018. május 1.